terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Homeopathie werkt, wat tegenstanders ook beweren. Er is bewijs dat het werkt

Natuurlijk werkt homeopathie

 

Homeopathie werkt wel, jawel het werkt, maar hoe?

'Wat je niet weet kun je ontkennen, maar je kunt ook bekennen dat je het nog niet weet'. (Jan Kraak)

Elke keer wordt er weer een aanval op homeopathie gedaan. In Nederland is het minister Hoogervorst die zei dat het niet deugt. Maar die zegt ook doodleuk dat Fibromyalgie en ME niet een ziekte is. In BelgiŽ is in 2005 een Ministerieel Besluit, opgesteld door Minister Rudy Demotte, met de bedoeling de erkenning van huisartsen te regelen, bevat enkele elementen die de mogelijkheid om ook morgen nog homeopathisch behandeld te worden sterk verminderen. En op 27 augustus 2005 trompettert het wetenschappelijk blad The Lancet dat homeopathie niet helpt en dat het onzinnig is om nog geld in onderzoek te steken.

Homeopathie is in de ogen van rechtlijnige denkers en wetenschappers nog steeds een duistere zaak. Het kan toch niet waar zijn, dat iets wat vele malen wordt verdund nog een werking heeft. Hoe moet je hen nu uitleggen dat dit wel degelijk kan. Ten eerste, alles is energie en energie gaat niet verloren, energie kan transformeren. Ten tweede, als je terug gaat naar het kleinste, naar de oerbron, dan ga je terug naar de kiem, de kiemkracht van het ontstaan van iets. Ten derde, water heeft een geheugen, zoals alles een geheugen heeft en dat ook gebruikt. De kracht dat in water wordt opgelost en verdund geeft zijn structuur af aan het water.

Er spelen hier twee dingen: 1. Wat je nog niet volgens de wetenschappelijke standaard kan meten, bestaat niet; 2. Bepaalde belangen hebben liever niet dat homeopathie gemeengoed wordt.

Wetenschap is een establishment die zich het monopolie heeft toegeŽigend hoe een onderzoek er moet uitzien en het wordt gedekt door overheden.

Qi Gong werkt maar rechtlijnige en behoudende wetenschappers ontkennen het.
http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek


Vitaminen, kruiden, mineralen VERBODEN, ILLEGAAL per 31/12/2009
11:17 AM 11th Dec 2006
De overheid werkt hieraan mee.

Als iemand door homeopathie beter wordt dan zeggen ze dat het een spontane genezing is die ook zonder een homeopatisch middel had kunnen gebeuren, of ze zeggen dat het een placebo-effect is. Dat is lariekoek, want baby's en kleuters, maar ook dieren, hebben baat bij homeopathie en die kun je niet beschuldigen van suggestie.

Het begrijpen van het werkingsmechanisme van sterk verdunde oplossingen in het menselijke lichaam hangt nauw samen met het voortschrijden van de kennis van water, het gebruikte oplosmiddel van homeopathische potenties. Het water heeft namelijk een geheugen.
Zie ook de uitleg over nulpuntenergie BOEKEN PAGINA tai chi tao, qi gong en andere energie

Homeopathie zou nog niet grondig wetenschappelijk zijn onderzocht. Maar de onderzoeken die zijn gedaan zijn altijd gehouden langs de meetlat van de gevestigde wetenschappelijke orde die zich een monopolie heeft toegeŽigend. Maar die monopolistische wetenschap weet niet alles.  Onderzoeken op een andere manier tonen aan dat homeopathie wel degelijk helpt. Er lopen op onze wereldbol miljoenen mensen rond die het kunnen bewijzen.
 
Wetenschap weet nog niet de helft van wat er allemaal mogelijk is

Wie weet het beter? De natuur of de wetenschap? Het antwoord is ?de natuur?. Hoeveel weten de wetenschappers van de natuur? Nog maar heel weinig. De Chinezen zeiden al: Wat wij zien van natuur is nog niet de ware natuur zelf. Dat zeiden ze al in de oudheid en die uitspraak geldt ook nu nog. Nog maar sinds kort is door natuurkundigen toegegeven dat ze nog maar weinig weten van de energie in het universum, en dat is slechts vijf procent. Nog 95 procent is onbekend. Volgens de logica van wetenschappers, en zeker zij die de waarde van homeopathie ontkennen, bestaat die andere 95 procent niet.

De tao?sten spraken duizenden jaren geleden al van wu chi (de leegte) waaruit alles  voortkomt. Het is de energie van het vacuŁm. Ofwel de nulpunt-energie, ook wel Het Veld genoemd. Er is bovendien sprake van een communicatie tussen alle deeltjes waaruit alles is opgebouwd. In de kwantummechanica wordt daar ook van uit gegaan.
De ene helft van het heelal weet op hetzelfde ogenblik wat het in de andere helft van het heelal gebeurt. En ook hier weer de wijsheid uit het oude China. Toen werd reeds gezegd: 'Er gebeurt niets in het universum of het hele universum weet het'.
In de oudheid hadden zij het al over de macrokosmos en de mens als microkosmos.
Zij hadden het ook over chi (qi) de allesomvattende energie en ontwikkelden op grond daarvan de oefeningen qi gong en acupunctuur. Een kwestie van energetisch weten en werken. Een methode die ook in Tai Chi Tao wordt toegepast.

Water heeft een geheugen

Alles is energie en heeft trillingen. Water pikt dat op. Dus ook de energie en de oerenergie van wat aan water wordt toegevoegd. Water is een informatiedrager.
 De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin vorige eeuw na grondig onderzoek vast, dat water fungeert als informatiedrager en mogelijk beschikt over een vorm van geheugen. De Japanner Masaru Emoto, houdt zich al enige decennia bezig met onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving.
Door het bevriezen van water heeft hij die informatie-invloed  zichtbaar gemaakt.
Hij laat zien hoe woorden en muziek veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Door het invriezen ontstaat kritalisering in mooie structuren of grillige structuren als het water negatieve informatie heeft opgeslagen.

                                           

Foto links: zo wordt het water uitgekristaliseerd na het uitspreken van 'Dank u'.

Foto rechts:  zo ziet het water eruit bij het uitspreken van de naam 'Hitler'.

Er zijn nog meer voorbeelden. Hierover straks meer. Eerst nog een aanval op homeopathie
In een bericht in het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrijft The Lancet van 27 augustus 2005 staat dat Homeopathie niet werkt. Dat er mensen zijn die zeggen er baat bij te hebben, komt uitsluitend door het placebo-effect. Dokters moeten daarover duidelijk en eerlijk zijn tegenover hun patiŽnten. Tegelijkertijd moeten zij oog hebben voor de tekortkomingen van de moderne, reguliere geneeskunde, wordt er aan toegevoegd.
Ze baseren zich o.a. op een Zwitsers onderzoek. Maar welk onderzoek? Er is namelijk ook een Zwitsers onderzoek die uitwijst dat homeopathie werkt en Zwitserland daardoor ? 65 miljoen per jaar aan gezondheidskosten bespaart door 269 homeopathen.
Recent onderzoek door de Zwitserse chemicus Louis Rey toont aan dat water dat in aanraking is geweest met een bepaalde stof iets andere natuurkundige eigenschappen heeft dan gewoon water. Zelfs als de vloeistof zo sterk wordt verdund, dat er van de toegevoegde stof geen molecuul meer over kan zijn, is het effect meetbaar. Klik voor meer informatie op het
onderzoek van L. Rey.
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/12492215/

Klassieke omeopaat Tanja de Kroon

Video Vitaminen, kruiden, mineralen VERBODEN, ILLEGAAL per 31/12/2009
11:17 AM 11th Dec 2006 Galaxy
Plannen tegen vitamines en alternatieve geneeswijzen

Homeopathie en levenskracht

Het onderzoek van The Lancet komt daardoor wel in een vreemd daglicht te staan.
Niettemin vindt De Lancet verdere investeringen in onderzoek naar homeopathie zinloos.
Aanleiding voor het 'afsluitende' commentaar in The Lancet is een publicatie door Zwitserse onderzoekers in hetzelfde tijdschrift. Die onderzoekers vergelijken de uitkomst van 110 beschikbare onderzoeken naar de werking van homeopathie met 110 vergelijkbare onderzoeken naar reguliere medicijnen. De 110 homeopathie-onderzoeken vormen het complete voor een analyse bruikbare materiaal.
De 110 vergelijkende onderzoeken naar reguliere medicijnen zijn daarentegen als steekproef geselecteerd uit een database met ruim 350.000 onderzoeken. De onderzoekers vinden dat de onderzoeken naar reguliere medicijnen van iets mindere kwaliteit zijn dan die naar homeopathie.
Maar een ander onderzoek, die van de Zwitserse Health Authorities van De Belgische Homeopathie-organisatie, gehouden van juli 1999 tot 30 juni 2005, stelt dat na het verzamelen van gegevens gedurende 6 jaren bevestigen dat Zwitserland  ? 65 miljoen per jaar bespaart door de werkzaamheden van 269 homeopathen - July 23, 2005. Ook het onderzoek van de Zwitserse chemicus Louis Rey ondergraaft de beweringen van The Lancet.

De beÔnvloeding van water bewezen

Water kun je opladen. Zelfs met positieve gedachten. Neem een glas water. Wrijf in je handen om eerst je handen op te laden, richt de handen dan naar het glas, voel je prettig en denk aan iets moois of  neem een positieve gedachte in je op. Drie minuten is genoeg. Het water is nu positief veranderd.  De Japanner Masanu Emoto heeft een manier gevonden om dit toonbaar te maken. In zijn boek 'The message from water', legt hij uit hoe.

                                       

Foto links: zo kristaliseert water zich na het uitspreken van het woord 'liefde'

Foto rechts: zo komt water na ijskristalisering tevoorschijn na de woorden 'Je maakt me ziek', en
na 'Ik dood je'.

De Similia wet'

Homeopathie is gebaseerd op de 'Similia-wet'. Uitgangspunt is dat een kleine dosis van een ziektekiem het lichaam aanzet om die ziekte te bestrijden. De Nederlandse onderzoekers Van Wijk en Wiegant hebben aangetoond in een biomedisch onderzoek, dat dit principe zelfs terug te vinden is op de werking van de individuele cellen! namelijk: 1. Cultured mammalian cells in homeopthic research-The similia principle in self-recovery (1994) Utrecht. Van Wijk R., Wiegant F.A.C.
Het is vastgelegd in het boek 'Het similia-principe, de hoeksteen van de homeopathie', Uitgeverij Homeovisie, 2000. . Daarmee is een belangrijke aanzet geleverd voor een onderbouwing van de herstelmechanismen die ten grondslag liggen aan het similia-principe.
 
Hoge verdunningen

Fundamenteel onderzoek heeft aangetoond dat geneesmiddelen die zo vaak zijn verdund dat sommigen denken dat er "niets" meer inzit, toch werkzaam blijken te zijn. Dit betekent een doorbraak. In 1994 is een onderzoek naar het gelijksoortigheidbeginsel gepubliceerd, het principe van de homeopathische geneeskunde. Het onderzoek is uitgevoerd op het niveau van de cellen in het lichaam, onder andere door twee Nederlandse celbiologen, zowel met hoge als met lage verdunningen. Het gelijk van het gelijksoortigheidbeginsel wordt herhaaldelijk bevestigd In 2001 en 2004 werd in onderzoeken de biologische werkzaamheid van hoge verdunningen bij herhaling bewezen.

Wetenschappers pleiten voor verder onderzoek naar de verklaring van de activiteit van deze verdunningen Dat is iets anders dan de wetenschappers die verder onderzoek zinloos vinden. De groep van Madeleine Bastide (universiteit van Montpellier) heeft een onderzoekslijn opgezet op immunologisch gebied.

Dit onderzoek is een verfijning van een eerder onderzoek van Benveniste uit 1988. Dit eerdere onderzoek van Benveniste bracht toentertijd de wetenschap van haar stuk met verdunningen waarvan de aanwezigheid van homeopathische grondstoffen niet meer aangetoond konden worden, maar toch een biologisch effect bleken te hebben. Een aantal gezaghebbende wetenschappers beschuldigden Benveniste van manipulatie en bedrog. Benveniste - die op immunologisch gebied een wereldnaam had opgebouwd - werd met een tegenonderzoek neergesabeld. Benventiste had zijn onderzoek toegepast op mensen.
 
Onderzoek geÔsoleerd van de samenhang en
interactie met het lichaam is onjuist

Het tegenonderzoek werd in een laboratorium met een stukje weefsel en een cel gedaan. Er was geen enkele positief resultaat. Hierbij gingen de tegenonderzoekers eraan voorbij dat ze een ge?soleerd onderzoek hadden toegepast. Hadden ze het op mensen toegepast dan had Benventiste gelijk gekregen. Maar de tegenstanders gingen er aan voorbij dat weefsel of een cel in samenhang staat met het menselijke mechanisme in zijn totaliteit waardoor een gunstige wisselwerking ontstaat.

Benventiste heeft gelijk maar de wetenschappelijke wereld kan de moed en de eerlijkheid niet opbrengen om te rehabiliteren ondanks dat ze ook op de hoogte waren na de publicatie van de resultaten van het latere onderzoek van Belon e.a. De uitkomsten Belon wijzen er op dat hoge verdunningen een biologisch effect hebben. De auteurs zijn niet in staat om hun bevindingen te verklaren, maar willen anderen aansporen om dit terrein verder te verkennen. De groep van Madeleine Bastide van de universiteit van Montpellier, heeft een onderzoekslijn opgezet. In diermodellen zijn de effecten van dynamisaties duidelijk meetbaar van dynamisaties  bij controleoplossingen en controle groepen.
Het is wel degelijk aangetoond dat zowel immuunreacties als endocrinologische mechanismen te beÔnvloeden zijn door dynamisaties. op die manier krijg je inzicht in het aangrijpingspunt van homeopathie in het menselijk lichaam. Dat gebeurt niet met het gevsoleerde tegenonderzoek.

Klassiek homeopate Tanja de Kroon zegt: 'Onderzoekstechnieken zijn altijd gebaseerd op materie. Hoe kun je nu iets immaterieels 'bewijzen'met een techniek die het moet hebben van materie.
Daarbij wordt klassieke homeopathie altijd individueel voorgeschreven. 10 mensen met alle 10 dezelfde klachten kunnen alle 10 wel een ander middel nodig hebben.
Je kunt dus 20 mensen met migraine niet alle 20 middel X geven. 
 Voor de rest zet ik altijd vraagtekens bij 'wetenschappelijk bewezen'. Wat nu geclaimd wordt als een feit en wetenschappelijk bewezen, wordt waarschijnlijk jaren later als lariekoek naar de prullebak verwezen. Dat zien we gebeuren met voedingsadviezen en ook met reguliere medicatie. Einstein werd vaker niet dan wel geloofd. Met de huidige technieken zien we dat hij gelijk heeft gehad of dat moet in de toekomst ook weer veranderen.
 
Mensen die in alle ernst geloven dat dieren en kleine kinderen genezen door middel van suggestie (placebo-effect) neem ik in ieder geval niet  serieus. 
De similima regel  houdt in dat men het gelijke met het gelijksoortige geneest ( wat iets kan veroorzaken, kan het ook genezen). Er is geen link met ziektekiemen. Als je iemand pulsatilla geeft dan is dit bereid van het plantje pulsatilla en wordt het voorgeschreven
omdat de persoon zelf en zijn klacht(en) overeenkomsten vertoont met het geneesmiddelenbeeld van puls'.

Artikelen homeopaat Tanja de Kroon

Het 'geheugen' van water
 
Een aantal universitaire onderzoeksgroepen heeft de structuur van water onderzocht; watermoleculen hebben een dipolaire structuur dat wil zeggen een min- en een plus-pool, en de polen vormen via waterstof-zuurstofbruggen (dat zijn verbindingen tussen waterstof - H-atomen - en zuurstof -O-atomen) clusters oftewel klontering van watermoleculen).

Door krachtig schudden stimuleert men de klontering van water, waardoor een structuur ontstaat. Het schudden van water verschuift het dynamisch evenwicht tussen vorming en afbraak van waterstof-zuurstof bruggen naar klontering.
Californische onderzoekers hebben na potenti?ren (verdunnen met schudden) van zoutoplossingen deze structuur zichtbaar gemaakt met elektronische microscopie en onderzocht met fysische meetmethodes zoals de bepaling van de lichtabsorptie en de dialectrische constante. De waarden verschilden duidelijk met die van controle-oplossingen die verdund werden zonder te schudden; het schudden lijkt dus essentieel voor alleen verandering .
Vervolgens is deze oplossing getest en nu blijkt het immuunactieve stoffen als cytokines in menselijk bloed te beÔnvloeden.

Deze waterstructuur kan kennelijk informatie opslaan en vrijgeven als deze weer in contact met een biologisch systeem komt. Thermodynamisch onderzoek in de groep fysische chemie in Napels heeft laten zien dat sterke chemische verbindingen deze clusterstructuur kunnen verbreken, waarbij warmte wordt afgegeven en gemeten via calorimetrie (toename van entropie). Dit is een teken van de afbraak van een hogere organisatie graad ofwel de dynamisatie).
Het begrijpen van het werkingsmechanisme van sterk verdunde oplossingen in het menselijke lichaam hangt dus nauw samen met het voortschrijden van de kennis van water, het gebruikte oplosmiddel van homeopathische potenties.

                       

Foto links: rein water

Foto rechts: vervuild water

Masaru Emoto die met de waterkristallen werkt stelt: 'De boodschap van water vertelt ons dat we naar ons zelf moeten kijken'.

En: 'Water is een spiegelreflectie van onze gedachte'.

Foto's zijn afkomstig van het boek van Masary Emoto.

Zie ook: Communicatie en resonantie, de wonderlijke wereld van energie-overdracht

De kracht van visualisatie en meditatie en de aanmaak van afweercellen

BOEKENPAGINA Tai Chi Tao, Qi Gong en andere Energie

Wind Adem Tai Chi Tao bij kanker en chronische pijnen

Energie verandert, wetenschap niet

Helend bewustzijn, de weg naar bewustwording en een gezond leven

Hormonen in de war door chemicaliŽn en oestrogenen

De Qi Gong van Tai Chi Tao

Homeopathie suggestie? Dit is ťťn van de vele emails die ik krijg:

En homeopathie.... ja dat is ook zoiets.  Onze oude hond kreeg ineens overal aan zijn lichaam open wonden. De dierenarts constateerde dat het een allergie was tegen gras, stof.... Enige medicijn: geef de hond constant een lage dosis Prednison.
Nou, dat zag ik helemaal niet zitten vanwege de bijwerkingen die te verwachten zijn... Heb na een beetje zoeken een homeopathisch werkende dierenarts gevonden. Het beest moest een aantal weken lang elke dag druppeltjes in zijn bek krijgen.  Na 2 maanden waren alle wondjes dicht. De hond knapte compleet op. Nu gaan we weer elke dag samen de natuur in - over gras en akkers heen - helemaal geen probleem meer...

Glaxo chief: Our drugs don't work on most patients

De Jan Kraak Vrijdag Column

How the Government is Threatening Your Freedom to Use Supplements
This interesting video shows how CODEX is a major challenge to your health freedom. Codex Alimentarius

Gerommel met onze voeding, zie:
Dit is uw toekomst, maar je kunt het stoppen (film)

Codex Alimentarius Propaganda

Seeing Through Deception is Your Protection:

Codex Alimentarius
Read the document yourself.
Click here for the PDF version.

Kruidenhuis Jade van Willem Eising, Kymmelskampen 33, 7751 GP, Dalen, http://www.kruidenhuisjade.nl
tel. 0524-553403 mobiel: 06-50235452
email:
info@kruidenhuisjade.nl

Which is Safer - Drugs or Nutritional Supplements?

Ms. Mikkelson leaves out the fact that supplements have a safety record so strong that it is an embarrassmen to the pharmaceutical industry. The products of the pharmaceutical industry have been documented to kill a minimum of 106,000 Americans each year when used properly and about 200,000 Americans per year when you count the numbers of people killed by medical error! The same year that this figure was published (1998), there were ?only? 43,400 deaths due to car accidents in America. So in America, the land of the automobile, with millions in use everyday, pharmaceutical drugs are deadlier than cars!

Hartkwalen hartfalen, cholesterol, wat te doen. De aanvullende behandeling

 

Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct. Statine-sprookje


Medische missers leidt steeds meer tot overstap naar alternatieve geneeswijzen


Wetenschappelijk onderzoek niet meer onafhankelijk. Banden met farmaceutische industrie

 

Energie van het hart. Chi, yin en yang


Hart- en Vaatziekte & ROKEN en vormen van kanker

Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komen

De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan:
Liefde, Gezondheid, Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.

Verantwoording

Disclaimer


27 augustus 2005
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven