terug naar:  www.jankraak-taichitao.nl
 
Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve ontwikkelingen

Steeds meer Big Brother en wetten om mensen in wurgende controlerende greep te krijgen

 

Disclaimer

 

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve
energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen.

 

Het Europese Verdrag (voorheen Grondwet) bevat dienstrichtlijnen die de mensen
rechten afneemt met de bedoeling om iedereen onder totale controle te brengen.
De Codex Alimentarius ontneemt je de vrijheid gebruik te maken van vitamines,
kruiden, alternatieve middelen en maakt de weg vrij voor meer chemische en
genetisch gemanipuleerde voedselproducten.


Wij mensen kunnen het tij keren door positieve trillingen te veroorzaken,
door gedachten en woorden. Water neemt trillingen op en slaat die trillingen
op. De Japanse onderzoeker dr. Emoto heeft dit bewezen door water te
bevriezen.

.Klik op: Water heeft een geheugen

http://www.youtube.com/watch?v=fEhqS5GPt-w  video
de geheimen van qi, een wetenschappelijk onderzoek

Het positief be´nvloeden van water door positief handelen

Water en stoffen hebben ook na verdunningen nog een geheugen en werking

Je kunt nagaan dat negatieve gedachten op jezelf dan een negatieve invloed
hebben en dat negatieve dingen om je heen jouw energie negatief kunnen
be´nvloeden. Een mens bestaat namelijk voor 75 tot 85 procent uit water.
Die negatieve energie heeft op jou geen goede invloed.

                                                

Links water na het woord Liefde. Rechts water na het zeggen van het
woord ik dood je Het woord liefde geeft een mooie uitkristalisering. Ik
dood je is een negatieve trilling en geeft een grillig beeld. Een mens
bestaat uit 75 tot 85 procent uit water. Dus, negatieve trillingen ondermijnt
ons, positieve trillingen heelt ons.

 
   

Links water na Japanse volksdans muziek met een mooie structuur.
Rechts water na heavy metalmuziek met een grillige structuur.

Dus als we allemaal ons richten op Vrede, liefde en harmonie dan sturen
we mooie goede trillingen uit die overslaan op andere mensen die ook
weer onze positieve trillingen opnemen. Maak zo een zeer groot energieveld
zodat de veroorzakers van geweld en oorlog niet meer tegen op kunnen en
bakzeil moeten halen.

Wij zijn niet machteloos.

'Ik heb gezien dat het leven temidden van vernietiging
blijft bestaan en dat er dus een hogere wet moet zijn
dan die van de vernietiging'.
(Mahatma Gandhi )

Goede liefdevolle trillingen behoren tot die hogere macht.
Als je bedenkt dat de Aarde een waterplaneet is die uit 75 procent
uit water bestaat, dan kunnen we goede energie met behulp van
al het water een positieve vredesgolf veroorzaken die het kwaad
zal overspoelen.

Steeds meer mensen willen anders

Kleinschaligheid en humaniteit in opmars

Er is een tendens en behoefte van mensen om zichzelf weer te worden.
In het Jaar van de Hond in 2006 heeft zich dat meer en meer gemanifesteerd.
Het was ook het jaar van onthullingen van misstanden en schandalen. 
2007 is het Jaar van het Varken en dat is ook heel gunstig. Ook 2007 is het
jaar van onthullingen, zoals de investeringen van Pensioenfondse in de wapen-
industrie, de investering van banken in wapens en clusterbommen, het bloed-
donorschandaal, de onthulling dat de Hartstichting en kankerfonds ook geld in
zeer dubieuze projecten heeft ge´nvesteerd, zoals in de tabaksindustrie.

Het merendeel kan de Haagse politiek niet meer volgen, laat staan de Europese
politiek. Alles komt steeds verder van de burgers af te staan en ze voelen
instinctief aan dat ze langzamerhand hun identiteit en souvereiniteit verliezen.

Dat maakt de mensen steeds bewuster

Mensen gaan spiritueler worden. Er is een trend aan de gang van verlangzaming
en het terugbrengen van dingen op menselijke maat als tegenwicht tegen de stressvolle
versnelling, hogere werkdruk en conflicten in de wereld.

De tendens is dat er meer belangstelling gaat ontstaan van meditatie in bedrijven.
Ook scholen gaan er aan mee doen.


Voorts wordt de belangstelling van mensen groter voor historische verenigingen,
komen er meer bijeenkomsten met verhalenvertellers, ontstaan er meer
leeskringen, dialectkringen, stijgt de verkoop van gezelschapspelen om thuis
weer gezellig te spelen, zie je regionale omroepen eigen soap-producties
ontwikkelen, er komen steeds meer zorgboerderijen om de gehandicapte 
medemens op een kleinschalige manier te ontplooien en je ziet steeds meer
winkeltjes ontstaan met streekeigene producten, komen er meer bands die in
het dialect zingen, ontstaan er huiskamer-restaurants, is er een trend dat er op
scholen aandacht wordt geschonken aan koken, is er een verschuiving van fast

food naar slow food
, wordt er weer meer gekookt, zijn er hier en daar scholen
die aandacht besteden aan meditatie- massage en bewegen in de klas,
zijn er al
fitness-scholen die ook met rustgevende programma's als tai chi beginnen, Is er 
door jongeren de website spiritualiteit voor jongeren opgericht en is de oprichting
in de maak voor de spirituele radio en tv-zender Indigo. 

Dit is echt en komt van de mensen zelf
 
Zo wordt aandacht gevraagd voor meditatie hier en daar in bedrijven, instellingen en scholen,
komen er op scholen initiatieven om leerlingen meditatie en koken bij te brengen, en zie je dat
er meer scholen zijn die een tai chi tao-docent vragen om enkele lessen te geven.
Voorts stijgt de verkoop van gezelschapspelen om thuis weer gezellig te spelen en zie je regionale
omroepen een eigen soap producties ontwikkelen en wordt die al door een nationale omroep uitge-
zonden.
Bekende landelijke artiesten en presentatoren verschijnen al graag bij regionale omroepen. Oude
TV-programma's worden weer van stal gehaald, zoals De Schaap met Vijf Poten.
Ook kinderboeken van vroeger worden verfilmd. 
Ook hier en daar in de reklame grijpt men terug op oudgedienden als Martine Bijl bij Hak en Nora
van Mora. Dan richten zich steeds meer mensen op alternatieve aanvullende geneeswijzen. Er is ook
een stijging van mensen die een opleiding volgen aan een academie voor natuurgeneeswijzen.
Meer belangstelling bestaat ook voor een opleiding kruidenleer.
Dit zijn positieve ontwikkelingen waar we met zijn allen meer oog voor moeten hebben.
Hou je daar mee bezig en niet met The Secret. Deze secret komt op het moment dat er al een
kentering bezig is in het denken van mensen. Het streven naar humaniteit, kleinschaligheid,
cultuureigene en saamhorigheid komt velen die aan de touwtjes trekken niet goed uit.

We zien een uitbreiding in initiatieven, kleinschaligheid en humaniteit en het gebeurt
met enthousiasme. Dan slaat er een vonk over. De wijsheid zit al van nature in de mens, 
maar velen doen er niets mee omdat ze op het verkeerde been zijn gezet.

Jongeren en Spiritualiteit Site

http://www.indigoradio.nl

Dit zijn positieve ontwikkelingen waar we met zijn allen meer oog voor moeten
hebben.

Iedereen kan er al aan gaan werken. Het aantal mensen dat inhaakt op deze
positieve ontwikkeling wordt steeds groter. Het veroorzaakt positieve
liefdevolle trillingen die andere mensen die nadenken ook oppikken en zo wordt
de kring steeds groter.
Nu nog de bedrijven, organisaties en politiek.
Die positieve trillingen die een collectieve energie voor humaniteit en vrede
veroorzaken worden tegengegaan door moedwillig negatieve energie te
veroorzaken door angst, creŰren van tegenstellingen en conflicten. Angst voor
terrorisme, vogelgriep, verspreiden van leugenachtige propaganda, verdacht-
makingen, beknotten van vrijheden, extra controles  enz. zodat de mens
telkens onder druk komt te staan en gehersenspoeld wordt.
Zet vraagtekens, en werk mee aan de positieve ontwikkelingen die gaande
zijn en hierboven opgesomd zijn.  

Lees Chakra's en geest en verandering van chi
Helend bewustzijn de stap naar verandering en een nieuw begin

Steeds andere energie, rampen en conflicten en ordening
De Tao van de Plooibaarheid
Energie verandert, wetenschap niet

Kosmisch is er sprake van een versnelling van energie.
In 1992 is dit ingezet. Het betekent dat sindsdien negatieve dingen zich
versnellen en positieve dingen ook. Omdat er sindsdien regeringen zijn
overgegaan tot verdere afbraak van voorzieningen en een beleid van
voldongen feiten wordt het positieve afgeremd.
Maar in 2003-2006 is daar een kentering in gekomen en is de aanzet tot
versnelling van spirituele bewustzijn op gang gekomen. Denk je negatief dan
word je negatiever, denk je in termen van geweld dan word je gewelddadiger,
enzovoort. Voel je je machteloos dan word je machtelozer, denk je totaler en
positiever dan word je  meer in harmonie en word je totaler. Denk je positiever
dan word je positiever, denk je humaan dan word je humaner. De kosmische
versnelling van energie betekent de overgang naar een nieuw tijdperk van
harmonie en eenwording onder mensen. Als meer mensen er toe overgaan
om positieve energie op te wekken en zich groot en totaal te voelen kunnen zij
het negatieve beleid omkeren. Er ontstaat dan vanzelf een positief collectief
bewust onder mensen om vrede te stichten.
Zie ook Oefenen in het opnemen van nieuwe energie en harmonie

 

Oefenen in harmonie. Nieuwe energie

Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve kant?

 

Energie is er in vele soorten


Communicatie en resonantie, energie en telepathie


Nuances in Yin en Yang en Chi

Chakra's en Geest en de werking van Chi


Chi, De kracht van eenvoud


30 juni 2007
Jan Kraak

 
Pagina Afdrukken
Terug naar boven